top of page

KAS NEPIECIEŠAMS LAI MĀJU NODOTU EKSPLUATĀCIJĀ?

1.jpg

Mājas projekts.

Sākotnēji jāpārliecinās vai mājai kuru vēlaties nodot ekspluatācijā ir izstrādāts projekts - projekta dokumentācija, kas iepriekš saskaņota būvvaldē, uz kuras pamata mājas īpašniekam ir izsniegta būvatļauja. Jāpārliecinās vai māja ir būvēta atbilstoši tam, kas zīmēts projektā. 

Bieži īpašnieki būvējot izmaina iepriekš zīmēto projektu un veic izbūvi kas nav paredzēta, kā piemēram neizbūvē kādu no sienām, durvīm, ailēm, logiem vai izbūvē vairāk kā iepriekš saskaņots. Vadoties pēc LBN vai būvniecības likuma, esošais projekts ir jaizmaina.

Nav bijis izstrādāts mājas projekts ?

Izstrādājot mājas projektu arhitektam tiek noteikti noteikumi no būvvaldes, valsts un pašvaldību iestādēm u.c., attiecīgi pēc kurām vadoties var izstrādāt projektu kas ir atbilstoš visiem saistošajiem noteikumiem un pasūtītāja vēlmēm. Brīdī, kad māja ir uzcelta bez projekta - ir maza iespējamība, ka būvniecības laikā būvētājs ievērojis vispārējos saistošos noteikumus, būvniecības likumu un LBN, jo pavisam vienkārši, viņam nav bijis pamata tos pieprasīt būvvaldei un citām institūcijām. Sākotnēji tiek izskatīti iepriekš minētie jautājumi un tiek meklēts risinājums it visā, lai patvaļīgo būvniecību novērstu.  izmaksas. 

2.jpg
3.jpg

Svarīgi  apzināties vai mājai pēc būvniecības darbu pabeigšanas, Valsts zemes dienestā ir izdota inventarizācijas lieta. 

Nereti būvniecības laikā Valsts zemes dienests ir veicis telpu mērījumus, tādējādi, izdodot inventarizācijas lietu, jeb kadastrālo uzmērīšanas lietu "nepabeigtai celtniecībai", lietderīgi ir atcerēties, ka būvniecības laikā veiktie mērījumi var atšķirties no "gala varianta", kas ir mājas nodošanas ekspluatācijā laikā, līdz ar to būvvaldes pieprasa aktuālu inventarizācijas lietu. 

 

Saskaņojot ieceres dokumentāciju būvvaldē, uz tās pamata mājas īpašniekam ir izdota būvatļauja. Pārliecinieties vai būvatļauja ir aktīva brīdī kad dodaties uz Valsts zemes dienestu pieprasīt jaunu inventarizācijas lietu.

Tehnisko noteikumu izdevēju atzinumi.

Jūsu mājas projekta izstrādes laikā, arhitekts projektā pievienojis prasības no valsts un pašvaldību iestādēm.

Piemērs: Jūsu mājas projektā Valsts vides dienests, tehniskajos noteikumos ir paredzējis kanalizācijas sistēmu būvēt, paredzetot konkrētu skaitu izsmeļamās dzelzbetona grodu akas, bez novadīšanas zemē.

Brīdī kad esat apņēmies nodot savu īpašumu ekspluatācijā, jums ir jāsaņem no Valsts vides dienesta atzinums, par to, ka esat kanalizācijas sistēmu izbūvējis atbilstoši viņu noteiktajām prasībām.

5.jpg
4.jpg

Sertificēta skursteņslauķa atzinums.

Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu 
tehniskā stāvokļa pārbaudes akts.

Lai būvvaldes inspektors pārliecinātos par mājas gatavību ekspluatācijai, viena no dokumentu kopu sastāvdaļām ir skursteņslauķa atzinums ( Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts ).

Atzinuma ietvaros, amata meistars veic apkures ierīces, iekārtas, dūmvada vai dabīgās ventilācijas pārbaudi, zīmējot grafiskos attēlus, attiecīgi norādot uz to gatavību ekspluatācijai vai tieši pretēji.

Sertificēta elektriķa atzinums.

Kam jāpievērš uzmanība pirms speciālista ierašanās ?

Mājas nodošanas ekspluatācijā izmaksu samazināšanas ietvaros, būtu vēlams pārliecināties vai esat izbūvējis līdz galam elektroinstalācijās mājā.

Pārliecinieties vai slēdži un kontaktligzdas ir sasktrūvētas, vai sadales skapji ir pabeigti un vai ir vismaz Jums saprotama sadales skapja shēma.

Privātmājas, dārza mājas vai citu būvju nodošanai ekspluatācijā, elektroinstalācijas pārbaudes tiek veiktas, saskaņā ar elektroinstalācijas un ugunsdrošības noteikumiem.

 

Elektriķis pārbaudes laikā veiks, izolācijas pretestības mērījumus, zemējuma pretestības mērījumus, fāze - nulle mērījumus, termomērijumus u.c.

6.jpg
7.jpg

Energoefektivitātes pagaidu sertifikāts.

Kas jāzin par energosertifikāciju ?

Likums ir noteicis divus sertifikāta veidus:

 • Ēkas energoefektivitātes sertifikāts, kas attiecināms uz esošajām ēkām, ar derīguma termiņu uz 10 gadiem.

 • Ēkas energoefektivitātes sertifikāts, kas attiecināms uz jaunbūvēm un būvēm pēc rekonstrukcijas, ar derīguma termiņu uz 3 gadiem.

Mājas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, kas tiks veikts mājas nodošanas ekspluatācijā, ciklā, ir dokuments, kurā norādīta ēkas energoefektivitāte un tās klase, ietverot pielikumus ar ieteikumiem, kas ļauj īpašniekam uzlabot pasākumu rentabilitāti. 

Sagatavojamie dokumenti ēkas nodošanai eskpluatācijā.

Atbilstoši MK 02.09.2014. notekumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 8.2. daļai, privātmājas vai dārza mājas nodošanai ekspluatācijā (2.grupa) ir jāsagatavo sekojoši dokumenti:

 

 • Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai (Veidlapa)

 • Būvatļauja

 • Būvprojekta izmaiņas (Ja veiktas izmaiņas)

 • Izpildmērījums, Ģeodēziskais uzmērījums

 • Kadastrālās uzmērīšanas, tehniskās inventarizācijas lieta

 • Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts

 • Tehnisko noteikumu izdevēju atzinumi

 • Aktu par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli (Skursteņslauķa atzinums)

 • Elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju (Sertificēta elekriķa atzinums)

 • Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija

 • Līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju

 • Atmežošanas dokumentus (bijušajās meža teritorijās)

 • Līgums par ārējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu apsaimniekošanu

 • Līgums par asinizācijas pakalpojumu sniegšanu (ja nav centrālās kanalizācijas pieslēgums)

8.jpg

KONTAKTI

Paldies par jūsu ziņu. Centīsimies ar jums sazināties pēc iespējas ātrāk.

bottom of page